REGULAMIN
Pediatric Home Heroes

§1

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Usługodawca lub Pediatric Home Heroes – Pediatric Home Heroes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-001) przy Al. Jana Pawła II 43A /37B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001067041, NIP 5273083074, REGON 52682829800000.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.pediatric-home-heroes.pl/
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji wizyty domowej lekarza współpracującego z Usługodawcą lub skorzystała z funkcjonalności formularza kontaktowego.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Pediatric Home Heroes jest serwisem internetowym pod adresem https://www.pediatric-home-heroes.pl/ za pośrednictwem którego Użytkownik może umówić wizytę domową u jednego z lekarzy pediatrów współpracujących z Usługodawcą.
 2. Pediatric Home Heroes sp. z o.o. nie jest podmiotem leczniczym i nie prowadzi działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).
 3. Pediatric Home Heroes świadczy usługę rezerwacji domowej wizyty u lekarza pediatry świadczącego usługi w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.
 4. Za realizację wizyty lekarskiej w umówionym terminie, przebieg wizyty lekarskiej i jakość świadczonych usług odpowiada lekarz.

§3
Sposób i warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik może umówić wizytę telefonicznie, kontaktując się na podany na stronie internetowej Pediatric Home Heroes numer telefonu.
 2. Użytkownik może skorzystać z Formularza Kontaktowego, pozostawiając dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, za pomocą których Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem.
 3. W celu korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do sieci Internet i posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową.
 4. Serwis nie zbiera informacji o stanie zdrowia Użytkowników.
 5. Umawiając wizytę domową lekarza Użytkownik zawiera ze wskazanym lekarzem umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia. Za realizację tej umowy odpowiada wyłącznie lekarz.
 6. Z ważnych powodów lekarz może odwołać zarezerwowaną wizytę, o czym Usługodawca powiadamia Użytkownika.

§ 4
Ceny usług

 1. Usługa umówienia wizyty lekarskiej dla Użytkownika jest bezpłatna.
 2. Za wizytę lekarską Użytkownik rozlicza się z lekarzem świadczącym usługę.
 3. Użytkownik może bezpłatnie odwołać umówioną wizytę w każdym czasie przed jej realizacją.
 4. Strona internetowa ma charakter informacyjny, pozwalający na zapoznanie się z ofertą lekarzy współpracujących z Pediatric Home Heroes.
 5. Wszelkie dane, ceny i opisy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 5
Newsletter

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się na darmowy newsletter przesyłany przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdym czasie.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić wszelkie zastrzeżenia, uwagi, sugestie można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@phh-waw.pl
 2. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższy terminie, Usługodawca powiadamia przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.